خدمات شرکت صد ستون

1-اخذ موافقت نامه های اصولی؛ پروانه و مجوزات ساخت و ساز و مناطق نمونه گردشگری

2-ایجاد ارزش افزوده و بهره وری سرمایه در پروژه های عمرانی

3-تنظیم قراردادهای تخصصی در حوزه های عمرانی و سرمایه گذاری

4-طراحی و ساخت ساختمان با تکنولوژی نوین

5-مدیریت طرح های اجرایی (مدیر طرح)

6-طراحی و مطالعات شهری مجموعه های زیستی، شهری، اقامتی، فرهنگی و مذهبی

7-طراحی دکوراسیون داخلی